ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้สุขภาพภาคประชาชน ภาคกลาง ปี 2565