เยี่ยมเสริมพลัง การพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิต, องค์กรอสม. สร้างสุขภาพ และถอดบทเรียน อสม.ดีเด่นระดับชาติ จังหวัดกาญจนบุรี