ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ กำหนดแนวทางการพัฒนาการดูแลสุขภาพวิถีชีวิตใหม่ ของ อสม.หมอประจำบ้าน ในศูนย์สาธารณสุขมุลฐานชุมซน (ศสมช.) ยุคดิจิทัล