สรุปผลและเข้อเสนอแนะถอดบทเรียนผลงาน อสม.ดีเด่น ภาคกลาง ปี 2564 ประชาสัมพันธ์